Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial

Objecte:

L'objecte d'aquest Decret és la regulació de les actuacions de foment de la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació en el marc del sistema d'ocupació de Catalunya, mitjançant el suport a les estratègies territorials, d'acord amb el que preveu la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Aquest Decret és aplicable a les administracions territorials de Catalunya que manifestin la voluntat i la capacitat d'impulsar la concertació territorial entre les administracions locals corresponents, les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la condició legal de més representatives a Catalunya i, si escau, altres agents institucionals i actors rellevants i arrelats per al desenvolupament socioeconòmic de cada territori de Catalunya, en les seves relacions amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el resultat de la qual s'ha de materialitzar en una estratègia territorial.

La concertació territorial de les polítiques públiques d'ocupació és el procés d'impuls i diàleg que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb les esmentades administracions locals, juntament amb la resta d'agents esmentats. El resultat ha de consistir en estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial, denominades estratègies territorials, que fomentin l'ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d'ocupació. Els processos són promoguts pel departament competent en matèria de treball i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb la resta d'actors implicats i dalt citats. 

El Decret regula com es materialitzen aquestes polítiques que requereixen d'un àmbit de referència de concertació territorial (comarca, municipis de més de 50.000 habitants o àmbits diferents degudament justificats), d'on derivaran les estratègies territorials, de durada mínima 4 anys, i els acords marc. Igualment es regulen els requisits que han de complir els territoris per concertar una estratègia territorial -que haurà de comptar amb l'adhesió dels municipis-, tenint en compte que un ajuntament només pot donar suport a una estratègia territorial. Els municipis que no estiguin adherits a l'estratègia territorial o als instruments que es promouen no podran participar de les polítiques públiques que se'n promoguin, però sí que podran ser beneficiaris de polítiques actives d'ocupació a fi de desplegar el seu àmbit territorial.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha de formalitzar els contractes programa o altres instruments jurídics adequats de col·laboració i cooperació amb l'entitat que representa l'estratègia territorial, segons el contingut que es regula en l'art. 18 i que tindran una durada, de forma general, de 4 anys. L'entitat que representa l'estratègia territorial ha de ser una administració local, o bé un organisme autònom o entitat dependent o vinculada a aquesta amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació. El finançament dels contractes programa per part de la Generalitat de Catalunya és com a màxim el 70% del cost elegible dels programes i projectes continguts en els contractes programa o altres instruments jurídics adequats, sens perjudici que determinats programes puguin mantenir el finançament íntegre, per raó de les seves particularitats. La part restant del cost anirà a càrrec de les administracions locals que concerten l'estratègia territorial, sens perjudici que puguin haver-hi altres fonts de finançament públic.

El Decret regula altres aspectes com ara el control per part del departament competent en matèria de treball i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del compliment de les obligacions assumides per les entitats beneficiàries en subscriure el contracte programa o altres instruments jurídics adequats de col·laboració i cooperació. 


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entrarà en vigor vint dies després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8096, de 26 de març de 2020.