Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012

Objecte:

Aquesta Llei té per objecte la creació de l'impost sobre els habitatges buits és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa directa, que grava l'incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015.


Observacions:

És d'especial rellevància per a l'àmbit municipal la Disposició Adicional 1ª, relativa a la compensació a favor dels ajuntaments.

Al DOCG núm. 7061 de 18 de febrer, es publica el Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els habitatges buits.