Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Publicats en el Butlletí Oficial de les Corts Generals el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic i el Projecte Publicats en el Butlletí Oficial de les Corts Generals el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic i el Projecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals

Objecte:

En data 2 de desembre de 2016 s'han publicat en el BOCG el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i el Projecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.