Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002, referente al Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

Descripció: Correcció d'errades del Reglament (CE) nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.

 

Objecte: Es realitza una rectificació a diversos mots especificats al Reglament (CE) nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007.Publicació oficial: DOUE núm. L256/34 de 30 de setembre de 2010.(Trobareu l'enllaç a la correcció d'errades a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)