Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Objecte: Aquesta Llei estableix els principis i les normes jurídiques generals del sistema tributari espanyol i és aplicable a totes les administracions tributàries en virtut de l'article 149.1.1a, 8a, 14a i 18a de la Constitució i amb l'abast que en deriva.

Data que entra en vigor: Aquesta Llei entra en vigor l'1 de juliol de 2004, llevat de l'apartat 2 de la disposició transitòria quarta, que entra en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta Llei en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm.302, de 18 de desembre  de 2003.