Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017

Descripció:

Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.


Objecte:

Aprovar la relació de municipis, a l'efecte de l'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per a l'any 2017, que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici, de conformitat amb l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, l'article 30.1.d) del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers i l'article 45.3.c) del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.


Pel que fa a la Gerència territorial de Tarragona els municipis afectats són: Montblanc, Mora la Nova, Els Pallaresos, Passanant i Belltall, Perafort, Pradell de la Teixeta, Prades, Pratdip, Riudecols, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Roquetes, Salomó, Salou, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Senan, Tarragona, Tivissa, Torroja del Priorat, Vallclara, Vallmoll, Valls, Vila-seca, Vilallonga del Camp, Vilanova d'Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, i Vimbodí i Poblet.


Data d'entrada en vigor:

La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE, i tindrà efectes des de l'1 de gener de 2017.


Publicació oficial:

BOE núm. 238, d'1 doctubre de 2016.


Observacions:

 

Tingueu en compte la Disposició addicional tretzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

"Adecuación de la ordenanza fiscal a los coeficientes previstos en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

En aquellos municipios en los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique el correspondiente coeficiente."