Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real decreto 1461/1982, de 25 de junio, complementaria de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública

Descripció: Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, complementària de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

Objecte: Aquest Reial decret complementa la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública, tot establint, entre d'altres, els serveis computables a efectes de perfeccionament dels triennis, la valoració dels triennis i el procediment per a solicitar el reconeixement i, les certificacions acreditatives dels serveis computables.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 159 de 5 de juliol de 1982..