Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

Objecte:

Aprovar els pressupotos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

Respecte els ens locals, és d'especial interès el títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiquesa favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7340, de 30 de març de 2017.