Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/1390/2019, de 21 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a quatre línies d'ajuts en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic

Objecte:

Bases específiques de subvencions per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional:

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d'arrel tradicional i a l'organització d'exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) La producció d'espectacles inèdits d'arrel tradicional.
b) La producció d'exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

a) La producció d'espectacles i d'exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.
b) Les activitats que no utilitzin el català o l'aranès en els seus continguts.
c) La filmació o enregistrament de l'espectacle.
d) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

Bases específiques de subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional:

L'objecte d'aquestes bases és contribuir al finançament de l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Als efectes d'aquesta línia de subvencions, es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d'activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural. Així mateix, es consideren trobades nacionals les concentracions territorials d'entitats i grups del mateix àmbit associatiu festiu de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d'arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d'un contracte programa o d'un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
d) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l'entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

Bases específiques de subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats que es descriuen següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o l'aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions que preveu la base 2.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.


Beneficiaris:

Línia 4:

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les associacions i les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

Línia 6:

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

Línia 7:

Les corporacions locals i ens que en depenen únicament poden optar a la modalitat a) de la base 1.1 (activitats formatives).


Termini presentació de sol·licituds:

El que especifiqui la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC num. 7882, de 24 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.