Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE MAH/159/2006, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior i s'obre la convocatòria per a l'any 2006

Objecte: Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes i les actuacions d'adequació de la il·luminació exterior existent abans del 4 de maig de 2005 que es puguin considerar en algun dels apartats següents: a) redacció de plans municipals per a l'adequació de la il·luminació exterior existent. Són objecte de subvenció les propostes que abastin tots els plans d'una comarca; b) actuacions o execució de projectes d'adequació de la il·luminació exterior existent. Pot ser objecte de subvenció l'adquisició de material consistent en: làmpades, pàmpols, reguladors horaris i reductors de flux lluminós.

Beneficiaris: Poden acollir-se als ajuts que regula l'apartat a) els consells comarcals que tinguin la voluntat de redactar els plans municipals d'adequació de la il·luminació exterior de la seva comarca i els ajuntaments que vulguin executar projectes d'adequació de la il·luminació exterior existent.

 

Terminis: El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa, indicades a les bases, serà d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 4611, de 10 d'abril de 2006.

Órgan gestor: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)

 

 

 

 

Poden acollir-se als ajuts que regula l'apartat b) els ajuntaments que vulguin executar projectes d'adequació de la il·luminació exterior existent.