Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009

Descripció: Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Objecte:
El present Reial decret té com a objecte desenvolupar els preceptes de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificats per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici adapta la normativa estatal de rang legal al disposat en l'esmentada Llei 17/2009, de 23 de novembre La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici ha incorporat parcialment al dret espanyol la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.

Aquest Reial decret deroga totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang s'oposin al disposat en aquest reial decret, i en particular:

  • L'article 21 del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el mercat de producció d'energia elèctrica.
  • Els articles 77, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 i 199 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  • Els articles 7 i 8 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació Oficial: BOE núm. 63. de 13 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)