Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM ha elaborat un resum de la present Ordre, el qual trobareu com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

 

Descripció:  Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilidad Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Objecte: Determinar el procediment, contingut i freqüència de remissió de la informació economicofinancera a subministrar pels subjectes integrats en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre, així com definir la informació objecte de publicació periòdica per a coneixement general, els terminis per a la seva publicació, i la manera en què ha de publicar-se.

Tot això en desenvolupament i aplicació del principi de transparència recollit en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de conformitat amb la resta de disposicions nacionals i comunitàries relatives a requeriments d'informació.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. A partir d'aquest moment haurà de remetre's la informació que estarà referida a l'exercici 2012 i següents.

No obstant això, els articles 14 i 16 sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d'informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals entraran en vigor l'1 de gener de 2013.

Publicació oficial: BOE núm. 240, de 5 d'octubre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre  a la zona d'informació annexa)