Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores

Descripció: Instruccions sobre bones pràctiques per a la gestió de les contractacions de serveis i encomanes de gestió a fi d'evitar incórrer en supòsits de cessió il·legal de treballadors.

Objecte: La disposició addicional primera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix el següent:

Els ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d'acord amb l'article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, han de dictar en els seus àmbits respectius de competències les instruccions pertinents per a l'execució correcta dels serveis externs que hagin contractat, de manera que quedi clarificada la relació entre els gestors de l'Administració i el personal de l'empresa contractada, i evitar, en tot cas, actes que es puguin considerar determinants per al reconeixement d'una relació laboral.

Per tal de donar compliment a aquesta previsió, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha dictat les presents instruccions sobre bones pràctiques per a la gestió de les contractacions de serveis i encomanes de gestió a fi d'evitar incórrer en supòsits de cessió il·legal de treballadors.


(Trobareu l'enllaç a les instruccions a la zona d'informació annexa.)