Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

(Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de a unitat de mercat, i per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, les quals es troben com a fitxa relacionada).

Descripció: Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Objecte: L'impuls i dinamització de l'activitat comercial minorista i de determinats serveis mitjançant l'eliminació de càrregues i restriccions administratives existents que afecten a l'inici i exercici de l'activitat comercial, en particular, mitjançant la supressió de les llicències d'àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies.

Entre d'altres es modifiquen les següents lleis amb afectació directa als ens locals:

  • Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals.

  •  La Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.

Aquesta Llei deroga el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor el dia següent al de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 311, de 27 de desembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).