Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (text consolidat)

Descripció:

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques


Objecte:

Determinar els requisits tècnics i funcionals dels punts generals d'entrades de factures electròniques que puguin crear les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, en el cas de no adherir-se al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat segons el procediment de l'article 9 d'aquesta Ordre, així com regular tals requisits respecte del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.


Data d'entrada en vigor:

El dia següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el 26 de juny de 2014.


Publicació oficial:

BOE núm. 154, de 25 de juny de 2014.


Observacions:

El previst en aquesta Ordre serà aplicable a les factures electròniques emeses pels proveïdors de béns i serveis en les seves relacions jurídiques amb les Administracions Públiques en el marc de l'establert en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del Registre Comptable de factures en el Sector Públic.

 

Hi ha hagut una correcció d'errades de l'article 5è de la present Ordre, la qual s'ha publicat al BOE núm. 165, de 8 de juliol de 2014.