Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

Objecte:

Aquest Decret Llei té per objecte regular el procediment per adaptar els convenis, els acords i la resta d'instruments de cooperació ja subscrits, en data 31 de desembre de 2013, entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer l'exercici de competències delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades, que preveu la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.


Data d'entrada en vigor:

Entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a partir del 25 de juliol de 2014.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6671, de 24 de juliol de 2014.