Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària

Objecte:

Aquesta llei recull determinades mesures en matèria tributària, l'aprovació de les quals resulta urgent atès llur contingut i finalitat.
En total conté cinc articles, que afecten l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre successions i donacions, tasques de control tributari i lluita contra el frau, l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de l'article 4, que entra en vigor l'1 de gener de 2017.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7241, de 7 de novembre de 2016.


Observacions:

Modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 132 de la Llei 2/2014, amb el text següent:

«4. Les dades amb transcendència tributària que han estat obtingudes per una administració pública per a l'exercici de les seves funcions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions de competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans poden ésser comunicades per la dita administració directament a l'Agència Tributària de Catalunya, quan aquesta, d'acord amb el que estableix la legislació tributària, les sol·liciti a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències»