Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican diversos Reglamentos en materia tributaria

 

Descripció: Reial decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual se per el qual es modifiquen el Reglament de l'Impost de societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol; el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març; el Reglament de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol; el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

Objecte: Modificar diversos Reglaments en matèria tributària i de recaptació.
 

Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 292, de 6 de desembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)