Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para su adaptación a la normativa comunitaria

(Derogat pel Reial decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes.).

 

Descripció: Llei 12/2010, de 30 de juny, per la qual es modifica la llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes, la llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors y el text refós de la llei de societats anònimes aprovat pel reial decret leislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per la seva adaptació a la normativa comunitària.

Objecte: Adaptar la legislació interna espanyola a la Directiva 2006/43/CE en allò que no s'ajusti a ella, introduïnt determinades modificacions a la llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes. Al mateix temps, s'aprofita la reforma per modificar certs aspectes de la regulació continguda en aquesta llei que s'han d'adaptar als canvis produïts a la legislació mercantil, a més d'incorporar les millores de caràcter tècnic aconsellades per l'experiència i la pràctica desenvolupada des de la seva entrada en vigor.

En allò que respecta als ens locals, els hi afecta la modificació de la disposició addicional primera de la llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes. D'acord amb dita modificació, les societats mercantils que formin part del sector públic estatal, autonòmic o local, deuran sotmetre's a l'auditoria de comptes prevista a l'article 1, apartat 2 de la mateixa llei.

Data que entra en vigor: Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 159, d'1 de juliol de 2010.

( Podeu trobar la Llei esmentada a través de l'enllaç adjunt que apareix a la zona d'informació annexe ).