Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Descripció: Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

Objecte: Aprovar el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, el qual es troba recollit a l'Annex del present Reial Decret.

El Pla tindrà una vigència de 6 anys prorrogant-se la seva aplicació finalitzat l'esmentat període sempre i quan no s'aprovi un altre pla estratègic que el substitueixi.

Data en què entra en vigor: El present Reial Decret entra en vigor el dia següent al de de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 236, de data 30 de setembre de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)