Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social

Descripció: Reial decret 1716/2012, de 28 de desembre, de desenvolupament de les disposicions establertes, en matèria de prestacions, per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Objecte: Desenvolupar les disposicions establertes, en matèria de prestacions, per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Data en què entra en vigor:  El present reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2013, excepte en el que es refereix a l'establert en l'article 4 i en la disposició transitòria segona que tindrà efectes en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret.

Publicació oficial: BOE núm. 314, de 31 de desembre de 2012.

 

(Podeu trobar la l'enllaç a la llei através de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)