Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat

(Aquest Decret ha estat derogat pel Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, sens perjudici de la seva aplicació en els supòsits que preveuen les disposicions transitòries de l'esmentat Decret 141/2012).

 

Objecte: Aquest Decret regula els requisits mínims d'habitabilitat que han de complir els habitatges  de nova construcció  i els usats o preexistents en el territori de catalunya. Com a novetat s'estableix que els habitatges de nova planta hauran de tenir una superfície útil interior no inferior a 40 m2  i que els edificis d'habitatges han de disposar d'ascensor sempre que aquest sigui imprescindible per convertir en practicables els itineraris des de l'exterior de l'edifici a l'accés a cadascun dels habitatges.

 Per altra banda s'estableix que tots els habitatges han de disposar de cédula d'habitatilitat i s'assenyala l'estàndard de superfície per persona i llindar màxim d'ocupació dels habitatges a fin d'evitar la seva sobreocupació.

Data d'entrada en vigor: Sis mesos des de la seva publicació al DOGC.

Publicació: DOGC núm. 5357, de 9 d'abril de 2009.

 

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la Reunió comarcal d'actualització jurídica, maig de 2009.

Així mateix podeu trobar com a fitxa relacionada el Decret 141/2012, que deroga el present Decret).