Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM ha elaborat un resum amb els aspectes més destacats, el qual podeu trobar adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Objecte: Impulsar l'ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació en les administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents.

Data en què entra en vigor:  La present Llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat». No obstant això:

a) L'article 4, sobre obligacions de presentació de factura electrònica, entrarà en vigor el 15 de gener de 2015.

b) L'article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures, i la disposició final primera, per la qual es modifica l'apartat 4 de l'article 34 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, entrarà en vigor l'1 de gener de 2014.

Publicació oficial: BOE número 311, de 28 de desembre de 2013.

 

(Podeu trobar el tex complet de la norma a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa).