Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació:Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019

Descripció:

Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019.


Objecte:

Disposició addicional vuitena. Continuació i inici dels procediments de contractació celebrats per entitats del Sector Públic durant la vigència de l'estat d'alarma.

Als efectes previstos en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, des de l'entrada en vigor del present reial decret llei s'acorda l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic, en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics.

El que es disposa en el paràgraf anterior permetrà igualment l'inici de nous procediments de contractació la tramitació de la qual es dugui a terme també per mitjans electrònics.

Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que procedeixin en tots dos casos."

Disposició final novena. Modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Es completen i aclareixen les mesures ja adoptades en matèria de contractació per a afrontar les conseqüències derivades de la situació creada pel COVID-19, recollides en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. A aquest efecte, s'aclareix l'àmbit d'aplicació, incloent els contractes actualment vigents celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic qualsevol que sigui la normativa de contractació pública a la qual estiguin subjectes conformement al plec. D'altra banda, en els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos conforme al que es preveu en el reial decret llei, es precisa la possibilitat que l'òrgan de contractació pugui realitzar bestretes a compte de l'import estimat de la indemnització que correspongui al contractista. I, en matèria de concessions, s'especifiquen determinats aspectes del règim de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte, i per la necessitat de precisar la regulació de determinats encàrrecs previstos en la legislació de contractació pública.

Disposició final vuitena. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Es dóna nova redacció als apartats 2 i 3 de l'article 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.