Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Instruccions per al sector públic estatal en matèria de publicitat i transparència en la contractació pública

Objecte:

En data 16 de desembre de 2016 el Consell de Ministres ha aprovat unes instruccions que tenen com a finalitat incrementar la transparència i la publicitat en l'àmbit de la contractació pública, i que són d'obligat compliment per al sector públic estatal, mitjançant les quals, segons s'indica, s'anticipen mesures contingudes en el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic donant satisfacció al compromís d'Espanya amb el Consell de la UE en matèria de publicitat contractual.

Així, s'estableix l'obligació, per a tots els contractes fins ara exempts de publicitat al licitar-se per procediment negociat per raó de quantia, l'obligació de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic els corresponents anuncis, i l'obligació de l'òrgan de contractació de fixar un termini no inferior a set dies hàbils perquè els empresaris interessats disposin de prou temps per presentar les ofertes.

Així mateix, es preveu donar trasllat a les Comunitats Autònomes i a les Federacions d'Entitats Locals amb més implantació, per fomentar que adoptin en el seu àmbit de competències instruccions de contingut anàleg.


Observacions:

BOE núm. 307, de 21 de desembre de 2016.