Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Descripció:

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


Objecte:

Adaptar l'ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i completar les seves disposicions, així com, garantir els drets digitals de la ciutadania conforme al mandat establert a l'article 18.4 de la Constitució.


Data d'entrada en vigor:

La present llei orgànica entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018.


Observacions:

Sense perjudici del previst en la disposició addicional catorzena i en la disposició transitòria quarta, queda derogada la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.