Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya

Objecte:

Regular el Registre del sector públic local de Catalunya, el qual és un registre de caràcter públic en el qual s‘han d‘inscriure tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents i altres ens adscrits o vinculats a un ens local.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entrarà en vigor en el termini de tres mesos des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6890, d'11 de juny de 2015.


Observacions:

El present Decret deroga:

- el Títol III del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i aquelles normes d'igual o inferior rang que s'oposin al que disposa aquest Decret.

- l'Ordre GAP/254/2007, d'11 de juny, d'organització del Registre d'ens locals de Catalunya.