Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables

Objecte:

a) Adoptar mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l'1d'agost, del canvi climàtic.

b) Modificar el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica.

c) Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autoritza.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8012, de 28 de novembre de 2019.


Observacions:

- Es modifica el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme:

 • S'afegeix un nou article, el 9 bis
 • S'afegeix un nou apartat, el 5 bis, a l'article 34
 • Es modifica la lletra d) de l'apartat 4 de l'article 47
 • Es modifica l'apartat 1 de l'article 48
 • S'afegeix un nou article, el 48 bis
 • Es modifica la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 57
 • Es deroguen els apartats 3 i 4 de l'article 97
 • Es modifica la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 110
 • S'afegeix una nova lletra, la o), a l'apartat 1 de l'article 187
 • S'afegeix una nova lletra, la h), a l'article 187 bis

- Es modifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

 • Es modifica el títol de l'article 32, que passa a tenir la redacció següent: "Declaració d'impacte ambiental d'activitats extractives"
 • Es suprimeix l'apartat 1 de l'article 32.
 • Es suprimeix tot l'apartat 1, Energia, de l'annex I.3.
 • Es suprimeix l'epígraf 1.13 de l'annex III.

- Normativa que es deroga:

 1. El Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya.
 2. El Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.
 3. L'article 33.3 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol