Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Objecte:

Regular els procediments de provisió dels llocs de treball i promoció professional del personal que presta serveis en l'Administració de la Generalitat, amb excepció dels cossos, escales o grups de funcionaris que tinguin normativa específica en aquesta matèria, per als quals aquest Reglament serà d'aplicació supletòria en allò que sigui compatible.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

DOGC núm. 2398, de 26 de maig de 1997.


Observacions:

El present Decret ha estat modificat pel Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditacio del coneixement del catala i l'aranes en els processos de seleccio de personal i de provisio de llocs de treball de les administracions publiques de Catalunya, el qual trobareu com a contingut relacionat.