Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 289/2011, de 8 de març, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2011

Objecte: S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2011 que 1 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2011, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

L'article 6 d'aquest Decret disposa que els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, com també les entitats locals catalanes i altres entitats de dret públic que tenen encomanada la realització d'estadístiques oficials d'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, han de comunicar l'Institut d'Estadística de Catalunya la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques, que resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts per la Llei 23/1998 i les normes de desplegament, d'acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 15 de la Llei 13/2010.

La comunicació esmentada en l'apartat anterior ha de lliurar-se a la Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística de l'Institut d'Estadística de Catalunya abans del 31 de març del 2011.

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació, si bé té efectes des del dia 1 de gener de 2011.

Publicació oficial: DOGC núm. 5834, de 10 de març de 2011

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)