Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Objecte:

Modificació de l'apartat f) de l'article 21 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
"f) Part d'un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas d'infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació del territori".


Modificació del capítol V del títol I del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

 


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.

Aquest Decret s'ha d'aplicar als expedients que encara estiguin en tramitació en el moment de la seva entrada en vigor.

 


Publicació oficial:

DOGC Núm. 7714, de 27 de setembre de 2018.