Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Edicte de 6 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya

Objecte:

El Departament de Governació i Relacions Institucionals està tramitant el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d'elaboració del Projecte de decret esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.