Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Objete: Aquest Reial decret modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

En relació a l'aplicació de les modificacions del CTE introduïdes per  aquest Reial Decret en relació als projecte  d'obres presentats en els Ajuntaments, les disposicions transitòries primera, segona i tercera disposen el següent:

  • Les  modificacions introduïdes en el CTE no seran d'aplicació a les obres de nova construcció i a les d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d'edificis existents que hagin sol·licitat la llicència municipal d'obres abans de l'entrada en vigor  d'aquest reial decret. Aquestes obres hauran de començar dins del termini màxim d'eficàcia de la llicència d'obres, i, en el seu defecte, en el termini de nou mesos des de la data d'atorgament de la llicència d'obres. En cas contrari, els projectes s'hauran d'adaptar a les noves exigències del CTE.
  • Les  modificacions del CTE seran d'aplicació potestativa per als projectes d'obra  de nova construcció i a les d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d'edificis pels qual s'hagi sol·licitat llicència municipal en el termini dels sis mesos següent a l'entrada en vigor del present reial decret. Aquestes obres hauran de començar dins del termini màxim d'eficàcia de llicència obres, i en els seu defecte, en el termini de nou mesos explicat des de la data d'atorgament de la referida llicència. En cas contrari, els projectes hauran d'adaptar-se a les noves exigències del CTE.
  • Les modificacions del CTE seran d'aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d'edificis existents per les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres una vegada transcorregut el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del present reial decret.

Aquest Reial decret deroga les següents disposicions:

  • L'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 3 de març de 1980, sobre característiques dels accessos, aparells elevadors i condicions interiors dels habitatges per a minusvàlids projectades en immobles de protecció oficial.
  • El Reial decret 556/1989, de 19 de maig, pel qual s'arbitren mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis.
  • Totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang  que s'oposin a l'establert en aquest Reial decret

Per finalitzar, s'ha d'esmentar que aquest Reial decret modifica la disposició final tercera i les disposicions finals quarta i cinquena del Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 61, d'11 de març de 2010.

 (Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010)