Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE

 

Objecte: Aquesta Directiva té per objecte establir les normes aplicables als procediments de contractació per part de les entitats adjudicadores pel qua fa a contractes i concursos de projectes, el valor estimat dels quals sigui igual o superior als llindars de l'article 15.

Data d'entrada en vigor: Al cap de vint dies de la seva publicació al DOUE.

Publicació: DOUE L 94, de 28 de març de 2014.

 

 

 

(Podeu trobar la Directiva a la zona d'informació annexa).