Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Document europeu únic de contractació (DEUC)

Objecte:

Què són el DEUC i el DEUC electrònic?

El DEUC és una eina concebuda per facilitar-li la seva participació en la contractació pública. Es tracta d'una declaració d'idoneïtat, solvència financera i capacitat de les empreses utilitzada com a prova preliminar en tots els procediments de contractació pública que superen el llindar de la UE.

La declaració permet a les empreses participants o a altres operadors econòmics provar que:

- no es troben en cap de les situacions en les quals podrien resultar exclosos del procediment i
- compleixen els criteris pertinents d'exclusió i de selecció.

Tan sol l'adjudicatari haurà de presentar els certificats que sol·liciten normalment com a prova els compradors públics. Si estan disponibles, el comprador pot obtenir-los directament dels respectius registres. Això reduirà significativament la càrrega administrativa relacionada amb la demostració de la elegibilitat dels participants.

El DEUC electrònic és la versió electrònica de l'esmentada declaració, facilitada com a formulari en línia per la Comissió Europea. A partir d'octubre de 2018 el DEUC s'oferirà exclusivament en format electrònic.

La Comissió Europea proporciona un servei gratuït en línia per als compradors, els licitadors i les altres parts interessades a emplenar el document de forma electrònica. El formulari en línia pot emplenar-se, imprimir-se i després enviar-se al comprador juntament amb la resta de l'oferta. Si el procediment es realitza electrònicament, el DEUC podrà exportar-se, emmagatzemar-se i transmetre's de forma electrònica. El DEUC presentat en el marc d'un procediment de contractació pública anterior pot reutilitzar-se sempre que la informació segueixi sent correcta. Els licitadors podran ser exclosos del procediment o ser objecte d'enjudiciament si la informació continguda en el DEUC s'ha falsejat greument, s'ha ocultat o no pot completar-se amb documents justificatius.

Servei per cumplimentar y reutilitzar el DEUC