Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: EDICTE de 6 de setembre de 2006, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent a tots els municipis del litoral de Catalunya (correcció d'errades del Pla costaner)

Objecte: Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades, d'acord amb el document redactat pel servis tècnics de la Direcció General d'Urbanisme.

Data que entra en vigor: S'exposa a informació pública pel termini d'un mes.

Publicació oficial: DOGC núm. 4716, de 12 de setembre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)