Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Informació sobre el Tauler Edictal Únic per a les administracions públiques

Objecte:

A la pàgina web del BOE s'ha publicat informació relativa al Tauler Edictal Únic que serà d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2015, d'acord amb l'establert a l'article 25 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, pel qual es modifica amb efectes 1 de juny de 2015 l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

A partir d'aquesta data, els anuncis de notificació que realitzi qualsevol Administració Pública quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o ben intentada aquesta, no s'hagués pogut practicar, hauran de publicar-se necessàriament en el BOE. Prèviament, i amb caràcter facultatiu, les Administracions podran publicar l'anunci en els butlletins territorials o en els taulers d'anuncis existents.