Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992

  Descripció: Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Objecte: Aquest Reial Decret té la voluntat de millorar les relacions entre el ciutadà i l'Administració, garantint en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat  l'actuació uniforme de tots els òrgans en la seva relació amb els ciutadans i ajudar a evitar càrregues administratives innecessàries. A tal efecte regula d'emissió als interessats de l'article en l'article 42.4 de la Llei 30/1992.  El contingut mínim d'aquesta comunicació serà el següent:

  • Denominació i objecte del procediment.

  • Clau o número d'expedient.

  • Especificació del termini màxim per resoldre i notificar la resolució i de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació, a partir de la qual s'inicia el còmput d'aquest termini.

  • Efectes que pot produir el silenci administratiu, si transcorre el termini assenyalat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució corresponent.

  • Mitjans   que es podran utilitzar per obtenir informació sobre l'estat de tramitació del procediment, incloent, si escau, telèfon, adreça postal, fax, correu electrònic, seu electrònica, pàgina web i qualsevol altre mitjà electrònic.

La comunicació es remetrà al lloc que l'interessat hagi indicat en la seva sol·licitud a l'efecte de rebre notificacions i, preferentment, pel mitjà assenyalat en la mateixa.

El present reial decret deroga expressament l'Ordre de 14 d'abril de 1999, per la qual s'estableixen criteris per a l'emissió de la comunicació als interessats prevista en l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Data d'entrada en vigor: Aquesta llei entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial:
BOE núm. 49, 25 de febrer de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)