Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

Descripció:

Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.


Objecte:

La incorporació a l'ordenament jurídic espanyol dels canvis que ha introduït la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, en el règim de reutilització de documents del sector públic.

 

S'ha de destacar la DF 2a de la present norma, la qual modifica la DT 7a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització del sector públic local que , entre d'altres aspectes regula la possibilitat que en cas d'impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació siguin desenvolupades per funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, aquestes siguin desenvolupades per funcionaris de carrera de la Diputació o per funcionaris de carrera de la pròpia corporació. S'han de tenir en compte les particularitats que preveu la pròpia DF 2a.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 164, de 10 de juliol de 2015.


Observacions:

Actualització: S'ha publicat una correcció d'errades a la present llei al BOE núm. 210, de 2 de setembre de 2015, la qual trobareu com a enllaç relacionat.