Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal

Descripció:

Reial decret llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal.


Objecte:

Adoptar una sèrie de mesures en matèria concursal.

En l'àmbit de les administracions públiques s'introdueixen determinades especialitats en matèria d'insolvència d'empreses concessionàries d'obres i serveis públics, o contractistes de les administracions públiques (article únic, apartat 10, pel qual s'afegeix una disposició addicional segona.ter a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal). Serà d'aplicació a  tots els contractes administratius que no s'hagin extingit, qualsevol que sigui la seva data d'adjudicació, amb independència de la fase en què es trobin els procediments concursals, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat 4.