Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal

Descripció:

Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal.


Objecte:

Modificar diversos preceptes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, relatius al conveni concursal, a la fase de liquidació, a la qualificació del concurs, a l'acord extrajudicial de pagaments i als acords de refinançament, així com a altres preceptes de la mateixa Llei relacionats amb aquests aspectes.

D'especial interès resulta:

- la introducció de la disposició addicional segona ter, sobre el règim especial aplicable a les situacions d'insolvència de les empreses concessionàries d'obres i serveis públics, o contractistes de les administracions públiques.

- s'afegeix un article 146 bis que regula les especialitats de la transmissió d'unitats productives, en el qual s'estableix que la cessió de contractes administratius es produirà de conformitat amb el que disposa l'article 226 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.