Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación


Descripció: Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Objecte: Desenvolupar i executar la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, així com establir el règim jurídic aplicable a les emissions industrials, amb la finalitat d'aconseguir una elevada protecció del medi ambient en el seu conjunt. Així mateix, estableix les disposicions per evitar i, quan això no sigui possible, reduir la contaminació provocada per les instal·lacions de l'annex 1, en particular les d'incineració i coincineración de residus, les grans instal·lacions de combustió i les instal·lacions que produeixen diòxid de titani.

Aquest reglament serà aplicable a les instal·lacions de titularitat pública o privada en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en les categories enumerades en l'annex 1 i que, si escau, aconsegueixin els llindars de capacitat establerts en el mateix, amb excepció de les instal·lacions o parts de les mateixes utilitzades per a la investigació, desenvolupament i experimentació de nous productes i processos.

Data en què entra en vigor:  Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 251, de 19 d'octubre de 2013.

 

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)