Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

Descripció:

Reial decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.


Objecte:

Aquesta llei té per objecte evitar o, quan això no sigui possible, reduir i controlar la contaminació de l'atmosfera, de l'aigua i del sòl, mitjançant l'establiment d'un sistema de prevenció i control integrats de la contaminació, amb la finalitat d'aconseguir una elevada protecció del medi ambient en el seu conjunt.

Aquesta llei serà aplicable a les instal·lacions de titularitat pública o privada en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en les categories enumerades en l'annex 1 i que, si escau, aconsegueixin els llindars de capacitat establerts en el mateix, amb excepció de les instal·lacions o parts de les mateixes utilitzades per a la investigació, desenvolupament i experimentació de nous productes i processos.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 316, de 31 de desembre de 2016.