Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució d'implantació del Programa Pilot de mediació en àmbits de dret civil diferents del dret de família.

Descripció: RESOLUCIÓ JUS/196/2010, de 28 de gener, d'implantació del Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil diferents del dret de família a l'empara de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Objecte: S'implanta el Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil diferents deldret de família a l'empara de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya facilitarà les sessions informatives sobre la mediació en els altres àmbitsdel dret privat, que preveu l'article 11 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, tant en els supòsits derivats judicialment, com en aquells en què les parts s'adrecen directament al Centre de Mediació, als serveis d¿orientació mediadora (SOM), als serveis d'informació mediadora (SIM), als jutges de pau o a d'altres serveis d'atenció a les persones com serveis socials d'ajuntaments, de consells comarcals, o be policia local, guàrdia urbana i mossos d'esquadra, entre d'altres.  Aquesta sessió informativa es durà a terme en col·laboració amb els col·legis professionals, ajuntaments, consells comarcals i d'altres entitats amb qui el Departament de Justícia té convenis de col·laboració o amb els que col·labora habitualment.

Data d'entrada en vigor:
La vigència d'aquest Programa pilot s'inicia l'endemà de la publicació d'aquestaResolució al DOGC, i finalitza un cop entri en vigor el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol.

Publicació Oficial:
DOGC núm. 5560, de 4 de febrer de 2010

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)