Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2257-2016, contra els articles 33, 36 (apartados 1 a 4), 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Llei de Catalunya 17/2015, de 21 de juny, d'igualtat efectiva de dones i homes

Objecte:

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 28 d'abril de 2016, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 2257-2014, promogut per President del Govern, contra els articles 33, 36 (apartados 1 a  4),  39,  40,  41, 44  y 59 a 64 de la Llei de Catalunya 17/2015, de 21 de juny, d'igualtat efectiva de dones i homes.

El President del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs (25 d'abril de 2016), per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per als tercers.

El Tribunal haurà de ratificar o aixecar la suspensió en un termini no superior a cinc mesos (arts. 161.2 CE i 77 LOTC).

Font: Tribunal Constitucional.

Publicació: BOE núm. 109, de 5 de maig de 2016.


Observacions:

Text de la providència