Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Objecte:

Aquesta Llei té per objecte la implantació de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica amb l'objectiu d'establir mecanismes destinats a resoldre les situacions de sobreendeutament de persones físiques i de famílies, per causes sobrevingudes, especialment pel que fa als deutes derivats de l'habitatge habitual, per mitjà de la regulació d'un procediment extrajudicial i, si escau, d'un procediment judicial.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6928, del 5 d'agost de 2015.