Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució VEH/345/2016, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Addenda al Conveni signat entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per la tramesa de la informació prevista en l'article 29 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic

Objecte:

Aquesta addenda incorpora un pacte sisè al Conveni vigent, el qual estableix que "el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya incorporarà a l'arxiu informàtic que tramet periòdicament a la Sindicatura, en compliment del Conveni de 18 de febrer de 2010, la informació relativa a les dades i la documentació dels contractes que les entitats de l'Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, inclosos els seus organismes dependents li trametin en compliment del que preveu l'article 29 del TRLCSP".

Això suposa que les entitats de l'Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, inclosos els seus organismes dependents, donaran compliment a l'obligació que estableix l'article 29 del TRLCSP de remetre determinada informació contractual al Tribunal de Comptes, en el cas de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a través del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, al qual necessàriament han de comunicar les seves dades contractuals.