Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripció:

Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.


Objecte:

Modificar la Llei 58/2003, de  general tributària de 17 de desembre, General Tributària, per tal de millorar, entre d'altres, la lluita contra el frau fiscal.

Així mateix, resulta d'interès la modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat.

No obstant l'anterior, s'estableixen les següents normes específiques d'entrada en vigor:

1. Les modificacions introduïdes en l'article 29 i en l'article 200 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, entraran en vigor l'1 de gener de 2017.

2. Els apartats dos i tres de la disposició final segona entraran en vigor als tres mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat


Publicació oficial:

BOE núm. 227, de 22 de setembre de 2015.