Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Descripció: CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, pàg. 42671, de 29.7.2011).

 

Objecte: Corregir una errada al text de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, pàg. 42671, de 29.7.2011).

A la pàg. 42706, a l'article 55, apartat 4, on diu:

"4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, que resta redactat de la manera següent:",

ha de dir:

"4. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, que resta redactat de la manera següent:".

 

Publicació oficial: DOGC núm. 5966, de 19 de setembre de 2011.(Trobareu l'enllaç a la correcció d'errades a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)