Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament


Objecte: Es transforma l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, creat a la DF 4a de la Llei 7/2011, en òrgan col·legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i s'aprova la seva organització i el seu funcionament.

El Tribunal és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

Data en què entra en vigor: Aquest acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació Oficial: DOGC núm. 6454 de 5 de setembre de 2013.

 

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)